Μια παρουσίαση για την Χρηματοοικονομική και τους κλάδους της. Ποιά εργαλεία χρησιμοποιούν και γιατί οι Αναλυτές.  Για επενδυτές, επαγγελματίες  και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

An introduction to Finance for investors, pros , University graduates and postgraduates. What are the tools used by Financial Analysts.

 

http://hacsa.eu/wp-content/uploads/2019/03/Introduction-to-Finance.ppt